Katalog nagród programu lojalnościowego InterClub

OCHRANA SOUKROMÍ

OCHRANA SOUKROMÍ

Vítejte na stránkách společnosti Inter-Team Sp. z o.o.

Děkujeme za Vaši návštěvu a zájem o naši společnost a její produkty a služby.

 INTER-TEAM jako Správce osobních údajů respektuje Vaše soukromí

Inter-Team Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným), se sídlem ve Varšavě, ulice Białołęcka 233, zapsána do obchodního rejstříku Státního soudního registru pod číslem zápisu KRS 0000139224, DIČ 5240301927 – dále jen „INTER-TEAM”, jako správce osobních údajů zaujímá k ochraně Vašich osobních údajů velmi zodpovědný přístup.

Ochrana osobních údajů a bezpečnost informací je nedílnou součástí naši firemní politiky. Ochrana soukromí při zpracovávání osobních údajů a zabezpečení všech obchodních údajů je proto pro nás prioritou, kterou zahrnujeme do našich firemních procesů. Osobní údaje shromážděné při návštěvách našich webových stránek a také údaje, poukazované nám jiným způsobem, zpracováváme důvěrným způsobem a v souladu s platnými předpisy a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (2016/679) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR).

Naše webové stránky mohou obsahovat odkazy na webové stránky jiných subjektů, na které se tyto zásady nevztahují. Nemáme žádný vliv na to, zda jejich správci dodržují ustanovení o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje

Osobní údaje - to jsou informace, které lze použít k identifikaci osoby. Může to být například příjmení, adresa, telefonní číslo. Nezahrnují informace, které nemohou být spojeny s totožností, jako například počet návštěvníků webových stránek.

Shromažďování, uchovávání a zpracovávání osobních údajů

 Když navštívíte naše webové stránky, uložíme jméno Vašeho poskytovatele internetových služeb, typ používaného prohlížeče, webové stránky, ze kterých se spojení uskutečnilo, navštívené webové stránky, datum a dobu trvání návštěvy. Nebudeme o Vás shromažďovat žádné další osobní informace. Můžete proto používat naše webové stránky, aniž bychom odhalili Vaši totožnost.

Pokud navštívíte speciální sekce našich webových stránek nebo se chcete účastnit určitých akcí, mohou být pro tento účel shromážděny a uloženy další údaje. Poskytování osobních údajů může být nezbytné například k účasti na průzkumu, zadání otázky nebo provedení smlouvy.

Poskytování osobních údajů je dobrovolné. V případě dotazů prostřednictvím kontaktních formulářů nebo elektronické pošty uchováváme poskytované osobní údaje pro účely individuální komunikace a vytváření odpovědí.

Pokud chcete prohlížet jednotlivé sekce našich webových stránek, musíte se přihlásit. Během registrace a/nebo přihlášení můžete být vyzváni k zadání vašeho jména a/nebo jiných osobních údajů. U konkrétních aplikací, např. "Katalog Inter-Team” nebo "Servisní knížka", určených pro konkrétní skupinu uživatelů, je nutná registrace pro identifikaci uživatelů patřících do této skupiny. Uživatel však rozhodne, zda chce tuto informaci zveřejnit. K provedení některých činností je povinné poskytnout určité údaje označené hvězdičkou jako povinná pole, poskytnutí dalších údajů je dobrovolné.

Při návštěvě našich prodejen zpracováváme osobní údaje v podobě obrázku. Nahrávky zpracovává pouze Inter-Team a po několika měsících jsou odstraněny – pokud nemají být použity jako důkaz v řízení nebo při soudním procesu.

V našich prodejních místech můžete být požádání, abyste dobrovolně poskytli Vaše osobní údaje, které jsou nezbytné pro realizaci smlouvy.

Údaje poskytnuté společnosti Inter-Team při náboru jsou získávány se souhlasem osob, kterých se týkají. Údaje získané bez souhlasu jsou odstraněny a nejsou použity.

Datum zpracování ostatních osobních údajů skončí na konci podnikatelské potřeby, nejpozději v souladu s příslušnými předpisy.

Používání a předávání osobních údajů, účel zpracování a právní základ

Osobní údaje používáme v souladu se zákonem a to pouze v nezbytném rozsahu pro účely technické údržby webových stránek, správu zákaznických účtů, průzkumů týkajících se výrobků, náboru zaměstnanců, plnění podmínek smlouvy (čl. 6 odst.1 b) a c) GDPR), marketingovou činnost, zajištění bezpečnosti osob a majetku (čl. 6 odst. 1 f) GDPR)

Bez souhlasu uživatele nepoukazujeme jeho údaje pro marketingové účely žádné třetí straně.

V odůvodněných případech mohou být Vaše údaje poskytnuty oprávněným subjektům (např. soudům).

Přístup k údajům

Aby byla zajištěna řádná činnost, vybraní a pověření zaměstnanci/spolupracovníci společnosti Inter-Team, společnosti provázané a poskytovatelé služeb zejména technologických, mají přístup k Vašim údajům. Tyto údaje mohou výše uvedené subjekty použít pouze pro ty účely, na které byl udělen souhlas, které vyplývají ze smluv o pověření nebo podle platných právních předpisů. Zaměstnanci podílející se na zpracování osobních údajů jsou povinni zachovávat mlčenlivost a ctít důvěrnost údajů. Navíc je zajištěna náležitá úroveň ochrany údajů.

Inter-Team nesděluje a nemá v úmyslu sdělovat osobní údaje, kterých je správcem, třetím státům nebo mezinárodním organizacím.

Použití souborů cookie

Cookie je malý textový soubor vytvořený v počítači při návštěvě webu a umožňuje jeho identifikaci. Soubory cookie se používají k ukládání informací o navštívených webových stránkách nebo v případě, že znovu navštívíte web. Tyto soubory neobsahují žádné osobní údaje a nemohou spustit programy, které by mohly vést k zavedení viru.

Uložené soubory cookie lze použít k:
- zajištění řádného fungování webové stránky
- shromažďování statistických údajů o návštěvách webových stránek

Shromážděné údaje se používají pro interní účely a nejsou předávány třetím osobám.

Webové prohlížeče jsou obvykle nastaveny tak, aby automaticky přijímaly soubory cookie. Můžete však zakázat funkci ukládání souborů cookie nebo změnit nastavení prohlížeče tak, aby uživatel byl informován o odesílání souborů cookie.

Více podrobností najdete v sekci Cookies.

Sledování aktivity v síti

Používáme Aplikaci Microsoft Application Insights s adresou Microsoft Redmond, campus Redmond, Washington, USA, která provádí statistické analýzy provozu na informačních stránkách Inter-Team. Společnost Microsoft jako americká společnost se připojila k ochraně soukromí mezi EU a USA, aby zajistila ochranu údajů na úrovni srovnatelné s evropskou úrovní.

Při návštěvě našich webových stránek se analyzují informace odeslané prohlížečem uživatele.

Údaje shromážděné tímto způsobem se používají k vytvoření anonymních uživatelských profilů používaných k vytváření statistik webu. Neidentifikují uživatele ani vztahy s jinými údaji.  

Souhlas se shromažďováním a zpracováním údajů lze kdykoli zrušit s účinkem do budoucna změnou nastavení webového prohlížeče. Chcete-li to provést, vyberte nastavení prohlížeče, které blokuje soubory cookie uložené třetími stranami.

Všechny informační stránky správce používají aplikaci Application Insights - monitor webových stránek poskytovaný společností Microsoft, který používá "cookies" - textové soubory uložené v počítači nebo smartphonu uživatele a pomáhají nám analyzovat, jakým způsobem uživatel používá webovou stránku. Předtím, než nám poskytnete údaje pomocí aplikace Insights, jsou adresy IP uživatelů zcela anonymní. Zrušení procesu anonymizace adres IP a přiřazení adres IP k získaným údajům není možné.

Získané informace nám umožňují analyzovat chování návštěvníků na našich webových stránkách, připravovat zprávy a v důsledku těchto činností vylepšovat naše webové stránky s ohledem na jejich uživatele. Společnost Microsoft neposkytuje tyto informace třetím stranám ani je nepoužívá pro žádné marketingové ani reklamní účely.

 Hromadná e-mailová komunikace

Pro zasílání Hromadné e-mailové komunikace používáme externí služby poskytované:
• FreshMail Sp. z o.o.
• SendGrid

Nástroje poskytované výše uvedenými společnostmi nabízejí rozsáhlé možnosti analýzy týkající se otevírání a využívání přenášeného obsahu. Tyto analýzy se vztahují ke skupinám a nevyužíváme je k individuálnímu hodnocení příjemců. Další informace o službách naleznete na stránkách:
FreshMail: https://freshmail.pl/polityka-prywatnosci/
SendGrid: https://sendgrid.com/policies/privacy/

Společnost Sendgrid jako americká společnost se připojila k ochraně soukromí EU-USA, aby zajistila ochranu údajů na úrovni srovnatelné s evropskou úrovní.

Chcete-li změnit své preference v oblasti přijímání e-mailové komunikace, obraťte se na obchodního zástupce společnosti Inter-Team.  

Bezpečnostní opatření

K ochraně dat, která spravujeme, používáme technická a organizační bezpečnostní opatření, která chrání údaje před změnou, ztrátou, zničením, neoprávněným přístupem nebo neoprávněným zveřejněním. K údajům mají přístup pouze oprávněné osoby. 

Obsah našich webových stránek a údaje uváděné na těchto stránkách, nejsou zpravidla během jejich přenosu přes internet šifrovány. Proto doporučujeme, abyste tuto skutečnost zohlednili při rozhodování, které údaje nám prostřednictvím internetu poskytnete. Na našich webových stránkách, které vyžadují registraci a přihlašování, šifrujeme podle možností přenášená data pomocí protokolu SSL/TLS (Secure Socket Layer/Transport Layer Security).

Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována a přizpůsobována současnému stavu techniky.

Možnost výběru

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom Vás informovali o našich výrobcích, službách a k provádění případných výzkumů o nich. Účast na těchto akcích je dobrovolná. Pokud  nesouhlasíte, můžete nás kdykoliv kontaktovat a požádat o zablokování nebo odstranění příslušných údajů. Jediné, co musíte udělat, je poslat Váš požadavek na e-mailovou adresu našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů osobniudaje@inter-team.com.pl.

Informace, oprava, zrušení, omezení zpracování, vyjádření nesouhlasu

Máte právo kdykoliv získat písemně nebo elektronicky informace o Vašich osobních údajích, které shromažďujeme.  Kromě toho máte právo kdykoliv omezit nebo zrušit zpracovávání osobních údajů, vnést námitku proti zpracování osobních údajů nebo k opravě nesprávných údajů. (Pozor: pokud příslušná platná ustanovení, týkající se uchovávání údajů stanoví lhůty pro jejich uchování, budou údaje po dobu stanovenou těmito předpisy blokovány až do doby jejich odstranění).

Právo podat stížnost dozorčímu orgánu

Pokud při zpracování Vašich údajů dochází k porušení platných zákonů, můžete podat stížnost dozorčímu orgánu - Předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní osoby pro ochranu osobních údajů

V případě podnětů a stížností týkajících se zpracování osobních údajů můžete také kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo písemně tradiční poštou našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na Pověřence pro ochranu osobních údajů

Inter-Team Sp. z o.o.

Rafał Fleszar
ul. Białołęcka 233, 03-253 Varšava - Polsko
E-mail: osobniudaje@inter-team.cz


Vydání: listopad 2018

Pobočka Praha

Inter-Team sp. z o.o., organizační složka
F.V. Veselého 3110
193 00 Praha 20 Horní Počernice

Tel. +420 22 62 03 161-163
Mob. +420 778 090 366
e-mail: praha@inter-team.cz
Magazyn: sklad.praha@inter-team.cz

GPS: 50.12073550210635, 14.618926455912044

 

Centrála

Prodejní oddělení
Oddělení marketingu

Oddělení vybavení dílen

Kontakt Praha + Čechy

Tel. +420 22 62 03 160
Mob. +420 778 090 366
e-mail: praha@inter-team.cz

Kontakt Morava

Tel.  : +48 22 50 61 745
Mob.:+420 732 483 289
e-mail: autodily@inter-team.cz
skype: autodily_JR